ردیف نام نام خانوادگی رشته
1 آرشین بختیاری گردشگری مدیریت
2 بهاره تیراندازی دکترای عمومی
3 گیتا خدیوی دکترای دندانپزشکی
4 رامبد خسرویانی دکترای عمومی دندانپزشکی
5 اردشیر ساسانی مهندسی عمران
6 یسنا شهرامی دکتری عمومی
7 پریسا فیروزبخش دکترای عمومی پزشکی
8 مهرداد قدردان فرهنگ و زبان باستانی
9 رکسانا نمیرانیان مهندسی پزشکی