کلاس هفتم

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر
1 شایان اشیدری افشین
2 آویسا افشاری علی آباد بیژن
3 رادمهر امیرانی خدارحم
4 مهبانو ایرجی رستم
5 شایان ایزدی کلانتری فرهنگ
6 آذین آزادبخش بهنام
7 اریانا باستانی کیخسرو
8 بهشاد بختیاری فرامرز
9 بهداد بختیاری فرامرز
10 بهفر بختیاری فرامرز
11 هایدا بختیاری بهرام
12 آترم بهمردی کلانتری فرهنگ
13 آرنیکا بهمردی کلانتری بهرام
14 شايان بيوك كامبيز
15 فرامروز پرویر اردشیر
16 کوشا جمشیدی کلانتری منوچهر
17 درسا خسروی رستم
18 بردیا خضری مهرنوش
19 سام دبستانی رستم
20 پارسا دهنوی یزدی همایون
21 آرمین دینیاری شریف آباد بیژن
22 آتریا رادی شهریار
23 بخشایش شهرامی فرشید
24 کسری شهرامی شهرام
25 آریا شهریاری کلانتری مهرداد
26 آتریا عزتی جعفرآبادی رستم
27 پارمیس فرمانبرداری مهدی آبادی بهنام
28 شیرین فروزان کامبیز
29 کیانا فرهادی بهروز
30 پرهام قرئی کرمانی مهرداد
31 ستایش کاویانی آرمین
32 راشین کشاورزیان مهران
33 کوشیار کیانی پور شهریار
34 نیما کیخسروان جمشید
35 شهریار گودرزی جمشید
36 اشا مالی فرزاد
37 مهنوش ماوندادی میدیوماه
38 آناهیتا مرادیان بهروز
39 ستاره معاونت خشایار
40 افروز مهرافزا کورش
41 فربد مهرخداوندی هرمز
42 مهراد نجمی بهزاد
43 ساناز نمیرانیان هوشمند
44 بردیا نمیرانیان کوروش
45 امید نوشیروانی منوچهر
46 سامان نیک زاد رستم
47 هورشید نیکفام فرشید
48 پردیس وخشور بهرام
49 پریا وفاداری مهران
50 شهرزاد وهمنی بهنام
51 آرتین هوشنگی فرهاد
52 ستی ناز یزدان پناه خدابنده