کاردانی

نام نام خانوادگی رشته
نازنین بامسی حسابداری
نیکتا رادخو حسابداری بازرگانی
مهیار شاهد موسیقی